FREDERIKSDAL  OG OMEGN
 

FORSIDE

ARRANGEMENTER

FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS

Medlem af
Danmarks Private
Vandværker


WEB

FREDERIKSDAL VANDVÆRK

Email: vand@frederiksdal-info.dk

Skema til flytteopgørelse Word - Pdf

Bestyrelse vandværket
Uffe Ingemann Hansen 86 86 74 76 20 63 89 38
Thomas Møller Hansen 86 86 77 75 60 71 77 75
Jens Pape Sørensen 86 86 72 41 21 76 97 14

Frederiksdal Vandværks årsberetning 2020.

2020 startede meget vådt med oversvømmelse mange steder, det resulterede i at den private boring hos Irene og Kenneth på Charlottenlundvej 39 stod under vand. Kenneth rettede derfor henvendelse til os, om at blive koblet på Frederiksdal vandværk.
Så tænkte jeg, at det nok var startskuddet til at få lavet den nødforsyningsledning til Silkeborg Vand på Charlottenlundvej, som jeg tidligere var blevet stillet i udsigt, at den kunne forsyne os, og at vi kunne deles om udgifterne. Derfor rettede jeg henvendelse til Silkeborg Vand, som gerne ville se på sagen, og de ville også, mod betaling, hjælpe Kenneth med noget midlertidig vandforsyning. Vi fik sat et møde i stand hjemme hos os, med et par fra Silkeborg Vand, lige da Coronaen var brudt ud. Vi drøftede nødforsyningsledningen og dens kapacitet med henblik på at Silkeborg Vand med tiden kunne overtage forsyningen til os. Umiddelbart et positivt møde, men efterfølgende blev tonen en anden. Der er åbenbart kommet andre boller på suppen siden Silkeborg Vand i sin tid overtog Charlottenlund Vandværk gratis for forbrugerne der. Nu stiller de som krav at der skal være en stophane ved hovedledningen til alle husstande. Derudover ville de lave graveprøver for at finde ud af om vores kort over ledningsnettet var præcise nok.
Endvidere måtte det ikke koste dem en krone at "købe" os. Derudover var den 90mm store ledning på Charlottenlundvej, som udgår fra Sinding ikke stor nok, og skulle derfor skiftes. Pris ca. 6.000.000 kr. som vi skulle betale. Så sagde jeg nej til projektet, for det er jo ikke samarbejde, og slet ikke realistisk, og så har det ingen interesse. Kenneth fik i mellemtiden gang i sit eget vandværk igen, så det blev heller ikke blevet til noget.
Sidste forår jagtede vi noget mystisk vand der kom op af jorden på marken ved Birgit, Pederstrupvej 15. Det viste sig, efter en del undersøgelser, at være et kollapset dræn, og ikke vandværksvand.
I sommers rettede Jesper, Pederstrupvej 13, henvendelse om en utæt stophane. Det fik vi så repareret. Pederstrupvej er lidt uheldsramt, for endnu et brud viste sig for ca. en måned siden. Det var hos Gitte og Poul på nr. 22 der kom vand op i deres skel. Poul gravede og jeg var håndmand. det viste sig at det var afgreningen ned til nr. 20 der var blevet utæt.
I vinter var der pludselig ingen vand. Det viste sig at være en pakning i en af trykpumperne der var utæt så den trak falsk luft ind, og så kan den ikke lave tryk.
Vi har udpumpet 17.860 m
3 vand.
Vi er 90 forbrugere, og til dem har vi solgt 17.610 m
3 vand.
Det vil sige vi har et vandspild på 250 m
3, svarende til 1,4%. Det er meget fint.
Der er ikke kommet nogen afgørelse fra kommunen omkring BNBO erstatning, så det afventer vi stadig.

Jeg sender sms-er ud, når der er noget vedrørende vandværket, men jeg kan kun sende til dem jeg har nummer på, så hvis du ikke får, eller du skifter nummer, så sig det til mig i aften, eller send mig en sms.

Uffe Hansen

Budget 2021


Punkt 4 fra vores generalforsamling d. 31. maj 2021.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Budget 2021, dog mest fremadrettet.
Vi har ikke planer om at bruge en masse penge i det kommende år, medmindre det bliver nødvendigt.
Vandskatten er sat til 6,35kr. + moms. 2 øre mindre end sidste år.
Takstbladet er ellers uændret.
Vi ønsker at pare op til opbygning af den nødvendige forsyningssikkerhed og fremtidige forventelige anlægsfornyelser, som fx renovering af vandbehandlingsanlægget, etablering af ny boring og renovering af ledningsnettet.
Vi afventer en vurdering fra kommunen om de aktuelle BNBO-arealer her hos os, og hvor store erstatninger til landmændene der vil blive tale om.
De nye regler inden for Lednings Ejer Registrering, også kaldet LER, indebære at en graveaktør skal kunne få oplysninger om vore vandledningers placering inden for få timer, dvs.
at vi skal tilknyttes et firma og en server der kan generere disse oplysninger automatisk. Det kommer vi selvsagt til at betale for. Det træder i kraft til næste år.

Godkendt på Generalforsamlingen.

Valg af medlemmer bestyrelsen Thomas Møller Hansen, suppleant Asger Ravn,  Revisor Jan Rasmussen,  Suppl. Birgit Ginnerup. alle genvalgt
Konstituering efter generalforsamlingen. Formand: Uffe Hansen. Kasserer: Thomas Møller Hansen. Øvrige: Jens Pape Sørensen

Der er i årets løb blevet taget en del vandprøver, som viser vi har noget meget fint vand se nederst på siden + link til Geus.

Herunder fra renovering af beholderen

                                  


Herunder da tanken blev lavet i 1985 bemærk murstenene fra den helt gamle brønd og vandværk

                                   


Billederne herunder er fra den ny boring, den 16. august 2010 var starten på arbejdet.


Mandag formiddag klar til at gå 100 meter ned i jorden. Der skal graves en
grav til vandet der skal bruges til at bore med.

Tirsdag morgen det er meget fugtigt.
 

Tirsdag aften dybden er nået, alle jordprøver ligger under
presenningerne til venstre 1 for hver meter.

Onsdag boret er trukket op og 1. del af filtreret er på vej ned,
kraftig regn ind i mellem.

Boringen 8/12 i bidende kunde

Gravearbejdet til Christianshøjvej 40 i feb. 2011 entreprenørerne Arndt og Knud Henrik i aktion

Boringen blev færdigmonteret den 8/12 2010 og taget i brug efter at der var pumpet rigtig mange m3 ud i Karup å og taget flere prøver af vandet som var i orden.


VANDVÆRKET 

Frederiksdal Vandværk er grundlagt omkring 1904 og var med en vindmølle til at pumpe vandet op i en  højdebeholder, hvorfra vandet  løb ud til forbrugerne.
I dag består vandværket af 2 boringer + 1 reserveboring  samt  bygning fra 1997 med filtre,  trykpumper som får vandet fra en 100 m3 tank, og bliver fordelt i ca. 30  km. ledninger, som alle er fornyet og består udelukkende af plastrør.

VANDPRØVER                                                                
Der er taget prøver af drikkevandet bl. a. for pesticider, samt de normale prøver alle med godt resultat.  Se nedenfor.

 http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80012

Vaske- og opvaskemaskiner: Vandet  hårdhedsgrad er 7,5 dH på en skala 0 - 30 dH, derfor skal der kun bruges mindste mængde sæbe.                          
 


PRISER 20
21

Vand opkræves af Frederiksdal Vandværk                                 Resten af Silkeborg Kommune
VAND 2021   Se hele Takstblad 2021

 
  KLOAK   2021  
+ moms Incl moms  TIL RENSEANLÆG Incl moms IKKE TILSLUTET Incl moms
FAST    500,00 KR. 625,00 FAST 656,25 Samletank pr. m3  
Målerafgift  200,00 KR. 250,00 PR M3 30,00 FAST 555,00
VAND PR.M3         4,50 KR.     5,63   Sommerhus ½ pris
AFGIFT M3        6,35 KR     7,94        
          1  PR M3 Godkendt 0,75 momsfri
Til sammenligning     2  PR M3 Biologisk 2,40 momsfri
Kommunal Vand   3  PR M3 Andre 5,70 momsfri
Fast 630,00 787,50 - 5512,50        
Vand pr. m3    4,00      5,00        
Afgift    6,18      7,73        
  Dagrenovationsordninger 2021
Tømningsgebyr dagrenovation ved 14-dags tømning
og Papir, glas, metal tømmes ved 4 ugers tømning

Det er Silkeborg Forsyning der ejer beholderne, så hvis de går i stykker skal der henvendes til  tlf. 89 20 64 00
Incl. moms pr. år
Fast  incl. papir, glas og metal       1187,50
240 liter beholder rest/madaffald   1190,00
400 liter beholder rest/madaffald   1675,00
600 liter beholder rest/madaffald    2325,00
Ekstra affaldssæk kun restaffald        43,75
 

Drikkevandsanalyse
2021
Boring
vandværk

Forbruger

2020
ledningsnet


Forbruger


Vandværk

Vandværk